خدمات تخفیفی

خدمات تخفیفی

زیر سامانه تخفیف به منظور ایجاد یک بستر یکپارچه برای ساماندهی فروشندگانی که ارائه خدمات همراه با تخفیف به اعضای سامانه می نمایند، پدید آمده است. از طریق این سامانه مراکز مختلف بر اساس سطح اعضای سامانه و در بازه های زمانی مختلف برحسب نوع همکاری آن مرکز می توانند، مقادیر مختلف تخفیف برای اعضا در نظر بگیرند.

درج نظر