خدمات امتیازی

خدمات امتیازی

براساس فعالیتهایی که یک مشتری در طول زمان دارد و نیز به ازای کار کردی که انجام میدهد امتیازی به وی تعلق می گیرد که با فعالیت بیشتر و در نتیجه کسب امتیاز بیشتر، به سطح بالاتر ارتقاء داده میشود و می تواند از مزایای سطح بالاتر بهره مند گردد. این امتیاز در طول زمان زیاد می شود و بنابراین می تواند شاخص کمی برای سنجش میزان وفاداری مشتری در طول زمان ارائه دهد.
قابلیت گسترش شبکه پذیرندگی و انعطاف خدمات برای سطوح اعضا و فروشندگان، امکان رشد سامانه را افزایش داده و تمایل اعضا به استفاده از خدمات سامانه را افزایش می دهد.

درج نظر