تعرفه خدمات جراحی

تعرفه خدمات جراحی

جراحی
لیپوماتیک شکم   64000000
 ابدومسنوپلاست (ترکیبی) 80000000
لیپوماتیک شکم  + ابدومسنوپلاست (ترکیبی) 104000000
رینو پلاستی 80000000
لیپوماتیک شکم 64000000
لیپوماتیک شکم + تزریق باسنزیر 90 کیلوگرم88000000
لیپوماتیک + لیفت بازو 72000000
لیفت بازو 80000000
لیپوماتیک ران 72000000
لیفت ران 32000000
لیپوماتیک ران + لیفت ران 104000000
ماموپلاستی و لیفتدر صورت نیاز به پروتز به مبلغ فوق  90000000 تومان  اضافه می گردد.96000000
ماموپروتز و لیفت 168000000
بلفارو پلاستی (2 تا پلک)در بیمارستان 48000000
بلفارو پلاستی (2 تا پلک)در مطب24000000
لیپوماتیک غبغب 28800000
لیفت پیشانی (عمل) 112000000
لیفت صورت (عمل) 160000000
کاشت مو 56000000
کاشت ابرو 32000000
کاشت ریش 40000000
ابدوینوپلاسی 80000000