تعرفه های دندانپزشکی

تعرفه های دندانپزشکی

ردیفتشخیصپزشک عمومی پزشک متخصص
1ویزیت264000416000
2رادیوگرافی پری اپیکال184000184000
3رادیوگرافی بایت وینک184000184000
بخـش جراحی فک وصورت
1کشیدن دندان قدامی7840001404000
2کشیدن دندان خلفی 8000002000000
3کشیدن دندان عقل 16000003200000
4جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم28000003200000
5جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج  سخت36000004800000
6تومورهای کوچک داخل استخوانیتخصصی4720000
7فرنگتومی 20800003680000
8بازکردن آبسه داخل دهان520000960000
9درمان درای ساکت 520000 
10بیوپسی از بافت نرم تخصصی2080000
11بیوپسی از بافت سختتخصصی2560000
12بخیه312000 
13جراحی ریشه دندان در نسج نرم24000002800000
14جراحی ریشه دندان در نسج نرم32000003600000
بخش ترمیمی
1ترمیم آمالگام یک سطحی 16000002400000
2ترمیم آمالگام دو سطحی18400002560000
3ترمیم آمالگام سه سطحی 20000003040000
4بیلداپ آمالگام24000003600000
5ترمیم کامپوزیت  یک سطحی 17600002800000
6ترمیم کامپوزیت دو سطحی 20000003200000
7ترمیم کامپوزیت سه سطحی24000003600000
8بیلداپ کامپوزیت28000004000000
9کامپوزیت لامینت (ونیر)48000005120000
10پین داخل عاج و کانال هر عدد560000560000
11فایبر پست + کامپوزیت دوآل کیور39200005120000
12اسپیلینت کامپوزیت هردندان560000560000
13کف بندی480000640000
14کاشت نگین1520000 
15استفاده از MTA1760000 
16بیلیچینگ هر فک6000000 
17بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان32000004000000
بخـش درمـان ریشـه (انـدو)
1پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی )10400001760000
2درمان ریشه یک کانال 16000002400000
3درمان ریشه دو کانال 28000003600000
4درمان ریشه سه کانال 36000005280000
5درمان ریشه چهار کانال 40000006400000
6درمان مجدد یک کانال 24000003200000
7درمان مجدد دو کانال 32000004000000
8درمان مجدد سه کانال 40000006800000
9درمان مجدد چهار کانال48000007200000
10اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی 15200001680000
11اپکسوژنزیس هر دندان8800001120000
12استفاده از کلسیم هیدروکساید560000560000
13پالپ کپ960000 
بخـش پریـو
1جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال)14400002000000
2بروساژ دو فک400000640000
3افزایش طول تاج همراه با فلپ32000004400000
4افزایش طول تاج دندان مجاور24000003200000
5همی سکشن و قطع ریشه 13600001760000
6پیوند لثه یک دندان25600004800000
7دیستال وج 16800002560000
8جراحی اپیکو41600004320000
9جراحی اپیکو دندان مجاور34400004160000
10جراحی حذف پاکت یک دندان20000002320000
بخـش اطـفال 
1کشیدن قدامی (شیری/دائمی)6400001040000
2کشیدن خلفی (شیری/دائمی)7200001360000
3پالپوتومی شیری15200001680000
4فلوراید تراپی وبروساژهر فک10400001680000
5فیشور سیلنت هر دندان10400001680000
6روکش استیل ضد زنگ (s.s.c)36000004000000
7ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی18400002880000
8ترمیم آمالگام دو سطحی19200003440000
9ترمیم آمالگام سه سطحی23200003440000
10ترمیم کامپوزیت یک سطحی20800004000000
11ترمیم کامپوزیت دو سطحی28800004480000
12ترمیم کامپوزیت سه سطحی 28800004640000
13بیلداپ آمالگام25600003840000
14 بیلداپ کامپوزیت31200004000000
15فضا نگهدارنده40000005120000
16پالپکتومی قدامی15200001840000
17پالپکتومی خلفی15200001840000
بخـش  پروتـز 
 دست دندان 2400000034400000
 نیم دست دندان 1200000016800000
 پلاک کروم کبالت هر فک 1440000020640000
 پارسیل آکریلی تا 5 دندان36000005360000
 به ازاء هر دندان اضافه 10400002080000
 ریلاین هر فک 29600005120000
 ریبیس هر فک 40800005120000
 تعمیر پروتز شکسته 11440003440000
 پروتز ثابت PFM هرو احد دندان پایه 48000007200000
 پست ریختگی 20000004560000
 روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 72000009680000
 مریلند بریج 72000009120000
 پرسلن لامینیت 72000009120000
 چسباندن روکش های قدیمی 676000 
 دستگاه عادت شکن2756000